Życie nie zawsze jest bajką, lecz my bardzo chcemy by nią było. Wejdź w nasze progi, a przed Twoim dzieckiem otworzą się drzwi bajkowego, wesołego, szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Za tymi drzwiami naszego przedszkola Twoje dziecko pozna świat pełen dobra i miłości, nauczy się kochać i szanować "Zdobędzie czarodziejski skarb wiedzy i z nim pójdzie w świat".


Dla nas przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się dobrze i bezpiecznie. Dziecko w wieku przedszkolnym posiada największy potencjał umysłowy do poznawania świata. Dlatego tak ważne staję się wychowanie w potrzebie kontaktu i harmonijnego życia z przyrodą i ludźmi. Wiek przedszkolny to jeden z najważniejszych etapów w życiu człowieka, a pobyt w przedszkolu zapewnia dziecku m.in. warunki prawidłowego rozwoju, kontakty społeczne i dobre przygotowanie do szkoły. Priorytetem pracy naszej placówki jest wychowanie prozdrowotne. Staramy się rozwijać u naszych wychowanków postawy dbania o swoje zdrowie tj. odpowiednie odżywianie, higienę ciała i umysłu, zamiłowanie do aktywności ruchowej. Realizujemy program prozdrowotny i proekologiczny. Nauczycielki naszej placówki doskonalą się i poszerzają swoją wiedzę podczas różnorodnych szkoleń, kursów i warsztatów, a także dzięki funkcjonującemu wewnętrznemu doskonaleniu zawodowemu.

 

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324, z poż. zm.);Ustawa o systemie oświaty oraz akta wykonawcze do ustawy; Statut Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim

Współczesne przedszkole ma obowiązek organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej". Niezmiernie ważne jest też wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką życzliwą, innowacyjną, przygotowującą do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiągnięcie sukcesu.
 • Przedszkole ułatwia wyrównywanie szans edukacyjnych każdemu dziecku oraz uwzględnia w własnych działaniach potrzeby środowiska.
 • Klimat przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała odosobnieniu społecznemu i niezrozumieniu wobec wszelkich „inności".
 • Rodzice są towarzyszami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, ułatwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Uczy je gotowości do podjęcia nowych zadań, umiejętności rozwiązywania problemów oraz odpowiedzialności za to, co robią, poczucia bezpieczeństwa własnej wartości i godności.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i sumienną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwości samorealizacji pracy z rówieśnikami, konstruktywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w interesujących zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i efektywną komunikację interpersonalną.
 • Przedszkole promuje dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo, ekologię i regionalizm. Uczy szacunku i miłości do ojczyzny.

Misja przedszkola

„Życie nie zawsze jest bajką, lecz my bardzo chcemy, by ono nią było. Wejdź w nasze progi, a przed Twoim dzieckiem otworzą się drzwi bajkowego, wesołego, szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa za tymi drzwiami twoje dziecko pozna świat pełen dobra i miłości, nauczy się kochać i szanować, zdobędzie „Czarodziejski skarb wiedzy" i z nim pójdzie w szeroki świat".

 

 

Koncepcja:

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Nasze przedszkole promuje zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne a także uczy odróżniania dobra od zła. Chcemy ukazać dzieciom wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie, wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, ukształtować odpowiednie postawy i nawyki. Wspólnie z rodzicami staramy się stwarzać optymalne warunki dla zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

       Nasze przedszkole:

 • Pomaga wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich talentów i zainteresowań.
 • Prowadzi szeroki zakres działań wychowawczo-dydaktycznych, dzięki którymi nasi wychowankowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać zadaniom, jakie niesie w przyszłości pełnienie roli ucznia oraz młodego obywatela.
 • Traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wspiera rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci zdolnych w rozwiązywaniu problemów i codziennych trudności.
 • Dąży do tego, aby dzieci w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną.
 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Sprawia, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
 • Dba o poznawanie swojej ojczyzny poprzez promowanie rodziny i własnego regionu.

 

Ujęcia koncepcji w obszarach:

 

Przedszkole:

 

Zapewniające szczęśliwe radosne dzieciństwo, uczące samodzielności, tolerancji i odpowiedzialności, otwarte na potrzeby dziecka, rodziców i środowiska, silnie związane ze środowiskiem lokalnym, nowocześnie zarządzane, bardzo dobrze wyposażone, funkcjonalnie urządzone, cieszące się uznaniem w środowisku.

 

Promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność ruchową w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno-kulturowym oraz w kontaktach z rodzicami. Pomagamy dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości, wdrażamy do samodzielności oraz zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać się twórczo i sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w późnym życiu.

 

Prowadzi systematyczną diagnozę, której wyniki przedstawia rodzicom. Dzięki temu skuteczniej oddziałuje na dziecko umożliwiając mu tym samym lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. W razie potrzeb prowadzi pracę korekcyjno-kompensacyjną oraz rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

 

Nauczyciele:

 

Tworzący precyzyjny system praw i obowiązków, podnoszący swoje klasyfikacje, kreatywni i poszukujący nowoczesnych rozwiązań, otwarci na pomysły dzieci, dbający o pogodną atmosferę, diagnozujący zdolności każdego wychowanka, inicjujący różne formy współpracy z rodzicami i środowiskiem.

 

Baczni obserwatorzy rozwoju dziecka i jego możliwości, elastyczni i kreatywni w tworzeniu warunków dla rozwoju dziecka.

 

Dzieci:

 

Bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzają czas, rozbudzają i rozwijają swoje talenty, są ciekawe świata, ufne wobec nauczycieli, twórcze w działalności zabawowej i edukacyjnej, beztrosko bawią się wśród rówieśników.

 

Rodzice:

 

Partnerscy, otwarci na propozycje nauczycieli, zaangażowani w życie przedszkola, uczestniczący w rozwoju dzieci, życzliwi i wyrozumiali.

 

Cele:

 • Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statusowej.
 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 • Przedszkole stale monitoruje rozwój dziecka, jego trudności, umiejętności, talenty i zainteresowania. Prowadzi zorganizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 • Zarządzanie przedszkolem.
 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego rozwojem.

 

Nasz absolwent:

 

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny:

 

 • Często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość.
 • Przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania.
 • Zna swoje mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości.
 • Osiąga optymalny dla swojego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności.
 • Zna swoje miasto i czuje się dumny z przynależności narodowej.

 

Rozważny, odpowiedzialny:

 • Dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd.
 • Traktuje zdrowie, jako wartość i wykazuje aktywną postawę wobec własnego zdrowia.
 • Rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).
 • Respektuje prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie.
 • Pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób.
 • Zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób.

 

Uczciwy, prawdomówny:

 • Szanuje własność swoją i cudzą.
 • Nie kłamie.

 

Grzeczny szanujący innych:

 • Ma poczucie własnej wartości.
 • Stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania.
 • Nie używa brzydkich słów.
 • Szanuje innych ludzi, ich odmienność.
 • Odróżnia dobro od zła.
 • Chętnie współpracuje z innymi ludźmi.

 

Jest wrażliwy na potrzeby innych.